nguyenquanghai

kim loai tac dung voi axit.

Go down

kim loai tac dung voi axit.

Bài gửi  Admin on Tue Oct 04, 2011 9:44 pm

I) Bài tập về kim loại tác dụng với dung dịch axit
Bài 1 : Cho 1,86 g hỗn hợp Mg và Al vào dung dịch HNO3 loãng dư sau phản ứng thu được 560 ml N2O ( đktc) là sản phẩm khử duy nhất . Tính % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
Bài 2 : Cho 8,32 gam Cu tác dụng vừa đủ với 120 ml dung dịch HNO3 sau phản ứng thu được 4,928 lit (đktc) hỗn hợp NO và NO2 . tính nồng độ mol của dung dịch HNO3 ban đầu.
Bài 3: Hoà tan hoàn toàn 1,35 gam một kim loại M bằng dung dịch HNO3dư đun nóng thu được 2,24 lit NO và NO2 (đktc) có tỷ khối so với H2 bằng 21 ( không còn sản phẩm khử khác). Tìm kim loại M
Bài 4: Hoà tan hoàn toàn 2,16 gam Al trong dung dịch HNO3 1M thu được 1,232 lít hỗn hợp B gồm NO và N2O (đktc) . tính tỷ khối của B so với H2 ( không có spk khác)
Bài 5: Hoà tan hoàn toàn 5,2 gam kim loại M vào dung dịch HNO3 dư thu được 1,008 lit ( đktc) hỗn hợp 2 khí NO và N2O là sản phẩm khử duy nhất . sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng lên 3,78 gam so với ban đầu. tìm M
Bài 6: Hoà tan hoàn toàn 3,3 gam hỗn hợp X gồm Fe và kim loại R có hoá trị không đổi trong dung dịch HCl dư thu được 2,688 lit H2 . Nếu cũng hoà tan 3,3 gam X ở trên bằng dung dịch HNO3 dư thu được 0,896 lit hỗn hợp N2O và NO có tỷ khối so với H2 là 20,25( các thể tích đo ở đktc). Tìm R và % về khối lương của hỗn hợp X
Bài 7: Cho 5,4 gam Al tác dụng với 200 ml dung dịch H2SO4 2M (loãng) thu được dung dịch B. Cho x ml dung dịch NaOH 1M vào B và khuấy đều . với giá trị nào của x để kết tủa lớn nhất; để không có kết tủa
Bài 8: Cho 10 gam hỗn hợp Mg, Fe, Zn tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,8M và HCl 1,2 M, sau phản ứng thu được x lit H2 ở đktc. Tính x
Bài 9: Cho 5,4 gam một kim loại R vào cốc chứa 146 gam dung dịch HCl 20% , sau khi phản ứng kết thúc thu được 6,72 lit H2 (đktc) . Tìm R
Bài 10: hỗn hợp X gồm Al và kim loại M có hoá tri 2 và khối lượng nguyên tử nhỏ hơn của Al. Cho 7,8 gam X vào dung dịch H2SO4 loãng dư thấy kim loại tan hết và thu được 8,96 lit H2 (đktc) . Tìm M và % về khối lượng trong X
Bài 11: Cho 3,84 gam Cu tác dụng với 80 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO31M và HCl 1M sẽ thu được tối đa bao nhiêu lit NO (đktc)
Bài 12: So sánh thể tích khí NO ( duy nhất ) thoát ra trong 2 thí nghiệm sau: a) cho 6,4 gam Cu tác dụng với 120 ml dung dịch HNO3 1M b) Cho 6,4 gam Cu tác dụng với 120 ml dung dịch hỗn hợp( HNO3 1M và H2SO4 0,5M). Cô cạn dung dịch ở trường hợp b sẽ thu được bao nhiêu gam muối khan ( giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn , các khí đo cùng đk)
Bài 13: Hoà tan hoàn toàn 1,62 gam Al trong 280 ml dung dịch HNO3 1M được dung dịch A và khí NO ( là sản phẩm khử duy nhất ). Mặt khác cho 7,35 gam hai kim loại kiềm thuộc hai chu kỳ liên tiếp vào 500 ml dung dịch HCl được dung dịch B và 2,8 lit H2 (đktc) . khi trộn dung dịch A vào dung dịch B
thấy tạo thành 1,56 gam kết tủa. Xác định tên hai lim loại và tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng.
Bài 14: cho 7,68 gam Cu vào 120 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 1M và H2SO4 1M, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được bao nhiêu lít NO (đktc) là spk duy nhất. Cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan.
Bài 15: Cho 1,92 gam Cu vào 100 ml dung dịch chứa KNO3 0,16M và H2SO4 0,4M thấy sinh ra một chất khí có tỷ khối so với H2 là 15 và dung dịch A a) Tính thể tích khí sinh ra ở đktc b) Tính thể tích dung dịch NaOH 0,5M tối thiểu cần cho vào dung dịch A để kết tủa toàn bộ ion Cu2+ có trong dung dịch A
Bài 16: Cho 3,87 gam hỗn hợp A gồm Mg và Al vào 250 ml dung dịch X chứa HCl 1M và H2SO4 0,5M thu được dung dịch B và 4,368 lit H2 đktc. Cho thêm H2O vào dung dịch B để được 1100ml dung dịch D a) Tính pH của dung dịch D b) Tính % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp A c) cô cạn dung dịch B thu đươc bao nhiêu gam muối khan
Bài 17:Cho a gam bột sắt tác dụng với oxi trong điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp B gồm (Fe, FeO, Fe2O3 , Fe3O4 ) có khối lượng là 21,6 gam. Cho hỗn hợp B tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư sau khi phản ứng kết thúc thu được 2,24 NO là sản phẩm khử duy nhất .Tính a
Bài 18: Cho 8,4 gam Fe tác dụng với 400ml dung dịch HNO3 1M , sau phản ứng thu được dung dịch X và sản phẩm khử duy nhất là NO. Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan.
Bài 19: cho m gam sắt tác dụng với dung dịch HNO3 sau phản ứng thu được dung dịch Y; 0,1mol NO (spk duy nhất ) và 2 gam kim loại. Tính m
Bài 20: cho 11,2 gam Fe vào 1lit dung dịch HNO3 0,6M thu được dung dịch X và NO là spk duy nhất . sau phản ứng cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan.
Bài 21: cho 25,6 gam Cu vào dung dịch HNO3 sau phản ứng thu được hỗn hợp X và 4,48lít (đktc) khí NO duy nhất . Cho tiếp 100ml dung dịch HCl 0,8 M vào X thì có thu được khí nữa không, bao nhiêu lit(đktc)
Bài 22: Cho 12gam Mg vào 200ml dung dịch HNO3 1M sau phản ứng thu được hỗn hợp Y và khí NO (giả sử là spk duy nhất ). Cho tiếp 500ml dung dịch H2SO4 1M(loãng) vào Ygiả sử chỉ tạo ra 2 spk là NO và H2 với tổng thể tích là x lít (đktc) , tính x Bài 23: Hoaø tan hoaøn toaøn m gam hoãn hôïp 2 kim loaïi X, Y (coù hoaù trò duy nhaát) trong dung dòch axit HNO3 thu ñöôïc hoãn hôïp khí B goàm 0,03 mol NO2 vaø 0,02 mol NO. Soá mol HNO3 ñaõ tham gia phaûn öùng.
Bài 24: Hoaø tan vöøa ñuû 6 gam hoãn hôïp 2 kim loaïi X, Y (coù hoaù trò duy nhaát) trong dung dòch hoãn hôïp 2 axit HNO3 vaø H2SO4 thì thu ñöôïc 2,688 lít hoãn hôïp khí B goàm NO2 vaø SO2 (ñktc) coù khoái löôïng laø 5,88 gam. Coâ caïn dung dòch sau phaûn öùng thu ñöôïc m gam muoái khan. Giaù trò cuûa m.
Bài 26: Cho 4,04 gam hoãn hôïp X goàm Fe, FeO, Fe3O4 phaûn öùng heát vôùi dung dòch HNO3 dö thu ñöôïc 336 ml khí NO (ñktc, saûn phaåm khöû duy nhaát). Soá mol HNO3 ñaõ phaûn öùng.
Bài 27: Cho 10,4 gam hoãn hôïp Fe vaø C trong ñoù Fe chieám 53,85% veà khoái löôïng phaûn öùng vôùi dung dòch HNO3 ñaëc noùng, dö thu ñöôïc V lít khí (ñktc), giaù trò cuûa V.
Bài 28: Ñeå hoaø tan heát 0,06 mol Fe thì caàn soá mol HNO3 toái thieåu laø (saûn phaåm khöû duy nhaát laø NO)?
Bài 29: Nung 8,96 gam Fe trong khoâng khí ñöôïc hoãn hôïp A goàm FeO, Fe2O3 vaø Fe3O4. Ñeå hoøa tan hoaøn toaøn A caàn toái thieåu 0,5 lít dung dòch HNO3 1M, thoaùt ra khí NO duy nhaát (ñktc). Soá mol khí NO bay ra.
Bài 30: Hoaø tan heát hoãn hôïp goàm 0,1 Cu2S, 0,1 mol CuFeS2 vaø a mol FeS2 trong dung dòch HNO3 thu ñöôïc dung dòch X chæ chöùa muoái sunphat. Cho X taùc duïng vôùi dung dòch Ba(OH)2 dö roài laáy keát tuûa ñem nung ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi thu ñöôïc m gam chaát raén, m?
Bài 31: Ñeå khöû hoaøn toaøn 3,04 gam hoãn hôïp X goàm FeO, F2O3, Fe3O4 caàn 0,05 mol H2. Maët khaùc hoaø tan hoaøn toaøn 3,04 gam hoãn hôïp X trong dung dòch H2SO4 ñaëc thu ñöôïc V lít (ñktc) khí SO2duy nhaát. Giaù trò cuûa V ?
Bài 32: Cho 16,2 gam kim loaïi M (coù hoùa trò khoâng ñoåi) taùc duïng heát vôùi 0,6 mol O2 thu ñöôïc chaát raén X. Cho X taùc duïng hoaøn toaøn vôùi dung dòch HCl thu ñöôïc 13,44 lít khí H2 (ñktc). Kim loaïi M?
Bài 33: Ñeå hoøa tan hoaøn toaøn m gam hoãn hôïp ba kim loaïi X, Y, Z (ñeàu coù hoùa trò duy nhaát) caàn toái thieåu 250 ml dung dòch HNO3 a M khoâng thaáy khí thoaùt ra vaø thu ñöôïc dung dòch A. Neáu cho NaOH vaøo dung dòch A thaáy thoaùt ra khí laøm xanh quyø aåm. Neáu coâ caïn dung dòch A caån thaän thu ñöôïc (m + 21,6) gam muoái khan. Giaù trò cuûa a laø:
Bài 34: Hoøa tan hoaøn toaøn hoãn hôïp goàm 0,01 mol S, 0,03 mol FeS vaø a mol FeS2 trong dung dòch HNO3 thu ñöôïc V lít khí NO duy nhaát (ñktc) vaø dung dòch X chæ chöùa muoái suafat. Giaù trò cuûa V .
Bài 35: Hoaø tan hoaøn toaøn 49,6 gam hoãn hôïp X goàm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 baèng H2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc dung dòch Y vaø 8,96 lít khí SO2 (ñktc). Khoái löôïng muoái coù trong dung dòch Y l.
Câu 36: X là kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II (hay nhóm IIA). Cho 1,7 gam hỗn hợp gồm kim loại X và Zn tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, sinh ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Mặt khác, khi cho 1,9 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra chưa đến 1,12 lít (ở đktc). Kim loại X là
Câu 37: Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư), sinh ra 2,24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Khí X là
Câu 38: Hoà tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lít khí H2(ở đktc). Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là
Câu 39: Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là
Câu 40: Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là
Câu 41: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dung dịch HCl (dư), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 3,36 lít khí (ở đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp X trên vào một lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 6,72 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là
Câu 42: Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp
gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO)
Câu43: Cho 17,7 gam hỗn hợp Cu, Zn, Mg tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch X, cô cạn dung dịch X thu được 67,3gam muối khan( không có NH4NO3 ).Nung hỗn hợp muối khan này đến khối lượng không đổi thì thu được bao nhiêu gam chất rắn.
Câu 44: Cho 16,6 gam hỗn hợp X dạng bột đã trộn đều gồm Al, Mg, Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch Y, cô cạn Y thu được 91 gam muối khan ( không chứa NH4NO3 ). mặt khác cho 13,3 gam X tác dụng với oxi dư thì thu được bao nhiêu gam oxit.
Câu45: hoà tan hoàn toàn 0,368 gam hỗn hợp nhôm và kẽm cần vừa đủ 2,5 lit dung dịch HNO3 0,01M thì không thấy có khí thoát lên, sau phản ứng ta thu được 3 muối. Tính % về khối lượng của mỗi kim loại có trong hỗn hợp.
Câu 46: Hoà tan hoàn toàn 31,2g hỗn hợp Al, Mg bằng dung dịch HNO3loãng, dư thu được dung dịch A và 8,96 lit hỗn hợp khí B (đktc) gồm N2, N2O (không còn spk khác), dB/H2 =20. Tính số mol HNO3 đã phản ứng và khối lượng muối khan thu được khi cô cạn A
Câu 47: Hoà tan hoàn toàn 23,1g hỗn hợp Al, Mg, Zn , Cu bằng dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch A và hỗn hợp khí B gồm 0,2 mol NO, 0,1 mol N2O (không còn spk khác). Tính số mol HNO3 đã phản ứng và khối lượng muối khan thu được khi cô cạn A

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 6
Join date : 03/10/2011

Xem lý lịch thành viên http://quanghai.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết